آیین نامه" جبران خسارت ناشی از بازداشت" ابلاغ شد

16:12 ۵۱۶ روز و ۲۲ ساعت پیش باشگاه خبرنگاران جوان 461 0
 		آیین نامهˮ جبران خسارت ناشی از بازداشتˮ ابلاغ شد

آیت الله آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه «آیین نامه شیوه رسیدگی و اجرای آرا کمیسیون ­های استانی و ملی جبران خسارت ناشی از بازداشت» را در 27 ماده و 9 تبصره ابلاغ کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان

به گزارش خبرنگار گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان؛ به نقل از اداره کل روابط عمومی قوه قضاییه متن این آیین نامه در 27 ماده و 9 تبصره به شرح زیر است:آيين نامه شيوه رسيدگی و اجرای آرا كميسيون های استانی و ملی جبران خسارت ناشی از بازداشت در اجرای ماده 261 قانون آيين دادرسی كيفری و بنا به پيشنهاد وزير دادگستری " آيين نامه شيوه رسيدگی و اجرای آرا كميسيون های استانی و ملی جبران خسارت ناشی از بازداشت "، به شرح مواد آتی است. فصل اول: تعاریفماده 1ـ اصطلاحات و عبارات به كار برده شده در این آیین نامه دارای معانی ذیل است:الف  ـ قانون: قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392/12/4 و اصلاحات و الحاقات بعدی.ب ـ آیین نامه: آيين نامه شيوه رسيدگی و اجرای آرا كميسيون های استانی و ملی جبران خسارت ناشی از بازداشت.پ ـ‌ کمیسیون استانی: كميسيون مقرر در ماده 257 قانون.ت ـ‌ کمیسیون ملی: كميسيون مقرر در ماده 258 قانون.ث ـ‌خسارت: ضرر و زیان­ های ناشی از بازداشت اعم از مادی، معنوی و منافع ممکن الحصول موضوع ماده 14 قانون.ج ـ صندوق: صندوق موضوع ماده 260 قانون. فصل دوم: تشکیلاتماده 2 ـ‌ كميسيون استانی، برای رسیدگی به درخواست جبران خسارت بازداشت ­شدگان در حوزه قضايی استان تشكيل می شود و در صورت ضرورت با تشخيص رئيس قوه قضائيه دارای شعب متعدد خواهد بود.ماده 3 ـ کمیسیون استانی، متشکل از سه عضو اصلی و به تعداد لازم عضو علي البدل است و از بین قضات دادگاه تجدیدنظر استان تعيين می شوند. با سابقه­ ترین عضو به عنوان رئیس انتخاب خواهد شد، كميسيون فوق دارای يك دفتر است كه متشكل از مدير و به تعداد لازم كارمند به تعيين رئيس كل دادگستری استان خواهد بود.ماده 4 ـ‌ كميسيون ملی،‌ براي رسيدگی به اعتراض نسبت به آرا كميسيون استانی در دیوان عالی کشور تشکیل می‌شود و در صورت نياز با تشخيص رييس قوه قضایيه داراب شعب متعدد خواهد بود.کمیسیون فوق دارای سه عضو اصلی و به تعداد لازم عضو علی البدل است و متشکل از رئیس دیوان عالی کشور یا یکی از معاونان به عنوان رئيس كميسيون و دو نفر از قضــات دیـوان عالی کشور خواهد بود. همچنين، كميسيون مذكور دارای يك دفتر است كه متشكل از مدير و به تعداد لازم كارمند به تأييد رئيس ديوان عالی كشور خواهد بود.ماده 5 ـ قضات كميسيون ملی و كميسيون استانی توسط رئيس قوه قضاييه تعيين می شوند.ماده 6 ـ‌ عضويت قضات در كميسيون ملی و كميسيون استانی حسب مورد منوط به  ابقا ابلاغ  آنان در ديوان عالی كشور و دادگاه تجديدنظر استان مربوط است. همچنين، عضويت در كميسيون های فوق  مانع فعاليت آنان در ديوان عالی كشور و دادگاه تجديدنظر استان به عنوان قاضي نخواهد بود.ماده 7ـ صندوق زیرنظر وزیر دادگستری اداره می‌­شود، این صندوق دارای مدیر و به تعداد لازم کارمند است. فصل سوم: شیوه رسیدگیماده 8 ـ درخواست جبران خسارت باید حاوی موارد زیر باشد؛الف ـ نام، نام­خانوادگی، نام پدر، سن، شغل، میزان تحصیلات، وضعیت تأهل، تابعیت، مذهب، شماره شناسنامه، شماره ملی، تلفن همراه، پست الكترونيكي، كد پستی و نشانی دقيق متقاضیب ـ شعبه بازداشت کننده و شعبه صادرکننده قرار منع تعقیب یا رأی برائت قطعی.پ ـ مدت بازداشت، میزان و نوع خسارات وارده.تبصره ـ تصویر مصدق قرار منع تعقیب یا رأی برائت بايد به ضميمه اوراق مزبور ارسال گردد. همچنين، چنانچه متقاضی مداركی داشته باشد می تواند به ضميمه ارسال نمايد.ماده 9 ـ ‌درخواست اعتراض به آرا كميسيون استانی بايد حاوی موارد زير باشد:الف ـ در مورد شخص بازداشت شده، مشخصات معترض به شرح مقرر در بند الف ماده 8 آيين نامه و در مورد صندوق مشخصات صندوق.ب ـ شماره و تاريخ دادنامه معترض عنه و تصویر مصدق آن.پ ـ  جهات اعتراض و دلايل.تبصره ـ معترض می تواند دلايل و مدارك خود را ضميمه درخواست نمايد.ماده 10ـ درخواست جبران خسارت و اعتراض به راي صادره از كميسيون استاني از طريق سامانه خدمات الكترونيك قضايی به دفتر كميسيون ذي‌ربط ارسال می گردد. چنانچه به هر دليل امكان ارسال آن به نحو الكترونيكی ممكن نباشد، به طريق مقتضی ديگر ارسال می گردد. در اين صورت، دفتر كميسيون مربوط مكلف است درخواست های رسيده را ثبت كند و رسيدی با قيد تاريخ، روز، ماه و سال به متقاضی تحويل دهد.تبصره 1ـ درخواست بايد داراي امضا يا معادل معتبر آندر سامانه الكترونيكی باشد.تبصره 2 ـ‌  وصول الكترونيكی درخواست جبران خسارت و اعتراض به سامانه خدمات الكترونيك قضايی، تاريخ اقامه دعوی محسوب و مراتب از طريق پيامك به اطلاع متقاضی می رسد كه به منزله رسيد است. مدير دفتر پس از تكميل پرونده بايد آن را فوراً در اختيار كميسيون مربوط قرار دهد.ماده 11 ـ‌ مهلت اعتراض به رای كميسيون استانی از جانب شخص بازداشت شده يا صندوق ظرف 20 روز از تاريخ ابلاغ راي كميسيون مذكور است.ماده 12 ـ كميسيون ذی‌ربط به نوبت به پرونده­هاي مطروحه رسيدگی نموده و در صورت نياز دستور تعيين وقت و دعوت از متقاضي و نماينده صندوق را صادر می‌­كند. عدم حضور آنان مانع از رسيدگي و اتخاذ تصميم نیست.ماده 13ـ در صورت عدم رعایت شرایط مقرر در  مواد 8 و 10 آیین نامه،  حسب مورد مدیر دفتر كميسيون استانی يا ملی ظرف دو روز نقایص را به متقاضی اطلاع می‌دهد و از تاریخ ابلاغ به مدت ده روز  به او مهلت می‌دهد تا نقایص را رفع نماید. چنانچه در مهلت مقرر اقدام به رفع نقص ننماید، مراتب توسط مدير دفتر به رئيس كميسيون مربوط جهت اتخاذ تصميم منعكس می‌­گردد.ماده14ـ‌ ابلاغ تصمیمات و آرای کمیسیون استانی و كميسيون ملی  و ساير اوراق مربوط مطابق آيين نامه نحوه استفاده از سامانه های رايانه ای يا مخابراتی انجام مي گيرد.ماده 15 ـ موارد رد اعضا کمیسیون استانی و كميسيون ملی، همان است که در قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومي و انقلاب در امور مدنی آمده است.ماده 16ـ‌ جلسات کمیسیون استانی و كميسيون ملی با حضور اکثریت اعضا تشکیل می‌شود و صدور رأی با نظر اکثریت اعضا صورت می‌گیرد. نظر اقلیت باید به طور مستدل در صورت مجلس درج گردد.تبصره ـ چنانچه به هر علت از جمله رد اعضا كميسيون، جلسه از اكثريت بيافتد، عضو علی البدل جهت تكميل اعضای كميسيون، جانشين عضو اصلی خواهد بود.ماده 17 ـ رأی کمیسیون استانی و كميسيون ملی باید مستند و مستـدل بوده و حسب مورد مشتمل بر میزان خسارت باشد.تبصره 1 ـ کمیسیون استانی و كميسيون ملی در چارچــوب درخواست متقاضی رسیدگی و رأی مقتضی صادر می‌نمایند.تبصره 2 ـ اگر رأی کمیسیون حاکی از درج حکم یا عذرخواهی در جراید باشد، مفاد آن برای انتشار به یکی از روزنامه ­های کثیرالانتشار ملی یا محلی ارسال خواهد شد.ماده 18ـ رأی صادره در چهار نسخه تنظیم می­‌گردد، دفتر ضمن ثبت آن در سامانه رايانه اي كه توسط مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه ايجاد می گردد،  نسخـه ‏اى از رأى را در پرونـده ذي­‌ربط کمیسیـون مربوط بايگانى می‌كند و نسخه اى از آن را به متقاضی و صندوق و نسخه دیگر برای ضبط در پرونده اصلی ارسال می كند.ماده 19 ـ رفع هر گونه ابهام و اجمال از رأی با کمیسیون صادر کننده رأی است.ماده 20 ـ قضات کمیسیون استاني و كميسيون ملي در جهت انجام وظایف می‌توانند اطلاعات، اسناد و اوراق مورد نیاز را از مراجع قضايی، وزارتخانه‌ها، مؤسسات، شرکت های دولتی و مؤسسات عمومی‌ غیردولتی مطالبه نمایند. مراجع مزبور مکلفند نسبت به انجام خواسته کمیسیون­ ها اقدام و نتیجه را اعلام نمایند. عدم پاسخ به موقع و بدون عذر موجه تخلف محسوب و متخلف به مراجع رسیدگی مربوط معرفی می‌­شود.تبصره 1ـ اطلاعات، اسناد و مدارک سری و به کلی سری با موافقت رئیس قوه قضاییه قابل مطالبه خواهد بود.تبصره2 ـ كميسيون مربوط در صورت اقتضا جهت بررسي موارد مقرر در ماده 256 قانون می تواند پرونده مربوط را مطالبه يا مراتب را از مرجع قضايي مربوط استعلام كند، مرجع مذكور موظف است ظرف حداكثر يك ماه در اجراي خواسته كميسيون مذكور اقدام نمايد. در صورتي كه پرونده در جريان رسيدگی بوده يا به هر علت امكان ارسال پرونده وجود نداشته باشد، بدل مفيد آن ارسال می گردد. فصل چهارم: اجرای رأیماده 21ـ پس از  صدور دستور اجرا توسط رييس كميسيون مربوط، دفتر مكلف است نسخه ای از آن را جهت اجرا به وزير دادگستری ابلاغ نمايد. چنانچه مفاد رأی مبتنی بر پرداخت خسارت باشد حداکثر ظرف ده روز جهت پرداخت به صندوق اعلام می‌شود و در سایر موارد مطابق رأی کمیسیون اقدام می‌شود.ماده 22 ـ‌ آرای قطعی کمیسیون­ ها مبنی بر لزوم جبران خسارت متقاضی توسط صندوق بدون صدور اجراییه، اجرا می‌­گردد.ماده 23 ـ صندوق در صورت وجود اعتبار مکلف است حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ اعلام کمیسیون نسبت به پرداخت خسارت اقدام نمايد.مدیر صندوق مکلف است مبلغ خسارت مورد حکم را به طریق مقتضی به حساب اعلامی متقاضی واريز نماید. وزارت دادگستری حساب بانکی مخصوص در اختیار صندوق قرار خواهد داد.ماده 24 ـ در صورتی­ که رأی برائت يا منع تعقيب صادره مبتنی بر يكی از علل مندرج در ماده 259 قانون باشد، كميسيون پس از صدور رأی به لزوم جبران خسارت می تواند مراتب را به وزير دادگستری منعكس تا پس از اجرای رأی كميسيون، در راستای اجرای ماده قانونی مذكور اقدام کنند. فصل پنجم: سایر مقرراتماده 25 ـ منابع صندوق از محل بودجه کل کشور در ردیف بودجه وزارت دادگستری منظور می‌شود. در صورت کسری بودجه ، رئیس صندوق به وزیر دادگستری اطلاع خواهد داد تا در بودجه سال بعد منظور گردد.مدیر صندوق مکلف است گزارش سالیانه آراء صادره و مبالغ آن را جهت تنظیم بودجه سنواتی به وزیر دادگستری ارائه دهد. در ساير موارد كه اجرای آيين نامه مستلزم تامين بودجه می باشد، دولت مکلف است در اجــرای ماده 567 قانون اعتبارات مورد نیاز اجــرایی را در ردیف مستقل در بودجه سالیانه قوه قضايیه پیش بینی و درج نماید.ماده 26 ـ در صورتی که هر يك از کمیسیون ها در رسیدگی به شکایت، تخلف قاضی را مشاهده نماید، می‌­تواند مورد را به دادسرای انتظامی قضات اطلاع دهد.ماده 27 ـ مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه مکلف است برای کمیسیون ملی و کمیسیون استانی با رعایت بخش نهم آیین دادرسی کیفری (دادرسی الکترونیک) سامانه الکترونیکی مورد نیاز را ایجاد کند.این آیین نامه  در 27 ماده و 9 تبصره در تاریخ 1  / 10 /95  به تصویب رئیس قوه‏قضائیه رسید. صادق آملی لاريجانی


گروه های زیر مجموعه اجتماعی

عمومی
عمومی

آخرین اخبار

آغاز پذیرش دوره‌های کاربردی MBA و DBA
هر روز مدیران سازمان‌ها و کسب‌وکارها در طی روند کاری خود با چالش‌های پیچیده‌تر و متنوع‌تری روبه‌رو می‌شوند. برای غلبه بر این چالش‌ها ضروریست که متناسب با رشد پیچیدگی‌های دنیای امروز مهارت‌های مدیریتی صاحبان کسب و کار افزایش پیدا کند. دوره‌های کاربردی MBA و DBA در سطح دنیا برای پاسخ به این نیاز طراحی و توسعه پیدا کرده‌اند.
نقشه پیچیده ترامپ برای لغو یک دیدار
دونالد ترامپ روز پنجشنبه دیدار با رهبر کره‌شمالی را که قرار بود ماه آینده میلادی در سنگاپور برگزار شود، به‌طور موقت لغو کرد. اما این تعویق در واقع برای نجات مذاکرات او با رهبر کره‌شمالی انجام شده است و نه برای سنگ‌اندازی در مسیر دیداری که خود او بیش از کیم جونگ اون به آن نیاز دارد.
توجه به فرصت حساس مذاکره با اروپا
در دوران انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا و پس از اعلام نتایج غیرمنتظره آن، تصور این بود که نامزد جمهوری‌خواهان یعنی دونالد ترامپ، با نوعی تندخویی فعالیت خود را آغاز خواهد کرد؛ چراکه به زعم او آمریکای اوباما، اعتبار خود را از دست داده و در توافق برجام رقابت را به ایران واگذار کرده است.
افزایش سهمیه دوچرخه سواری در بازی های آسیایی
دوچرخه سواری توانست برای حضور در بازی های آسیایی دو سهمیه دیگر نیز بگیرد.
در ماه رمضان چگونه ورزش کنیم؟
​یک دکترای فیزیولوژی گفت: فعالیت ورزشی ورزشکاران در هوای گرم به‌ویژه در ساعات گرم روز و در فضای آزاد صورت نگیرد، چراکه موجب تعرق زیاد، کم‌آبی و افت قند خون می‌شود.
بانوی بسکتبالیست :حسرت دیدن بازی‌هایم به دل خانواده‌ام ماند
بانوی بسکتبالیست پس از خداحافظی از این رشته گفت: دوست داشتم سطح خوبی از بازی‌ام در ذهن‌ها بماند اما حسرت دیدن بازی‌ام به دل پدرم، برادرهایم و همسرم ماند.
شکست دختران والیبالیست ایران برابر چین تایپه
تیم ملی والیبال نوجوانان دختر ایران برابر چین تایپه به میدان رفت و با نتیجه سه بر صفر مغلوب این تیم شد.
بهروزی‌راد: هدفم ارتقاء رنکینگ در مسابقات جهانی پرتغال است
نفر پنجم رقابت‌های قایقرانی جهان معلولان در جمهوری چک گفت: در مسابقات جهانی پرتغال تلاش خواهم کرد ابتدا فینالیست شوم و سپس رنکینک جهانی خود را ارتقاء ببخشم.
سرمربی والیبال فرانسه: ایران سر حال نبود
سرمربی تیم ملی والیبال فرانسه گفت: خوشحالم که تیم ایران را شکست دادیم، چون آخرین بار به این تیم باخته بودیم.
کولاکوویچ پس از شکست مقابل فرانسه: مقابل استرالیا و ژاپن هم کارمان سخت است
سرمربی تیم ملی والیبال ایران پس از شکست مقابل فرانسه گفت:در دو بازی آینده مقابل استرالیا و ژاپن باید به پیروزی برسیم.

پر بازدید ترین اخبار امروز

تیپ خاص خانم بازیگر کم کار-عکس
تصویری از «آنا نعمتی» ؛ بازیگر کم کار سینما و تلویزیون را مشاهده می کنید.
مهمان خاص احسان علیخانی- آنچه در ˮماه عسلˮ دیشب گذشت
در نهمین قسمت از برنامه ماه عسل، احسان علیخانی با فرهاد ایرانی به گفتگو نشست.
درخواست میزبانی جام جهانی کشتی آزاد از سوی ایران
صبوریان مدیرکل ورزش و جوانان استان خراسان رضوی، پیرو تعاملات داخلی ورزش استان با مدیریت شهری "مشهد"، در جلسه ای حضوری با رسول خادم، آمادگی خود را برای میزبانی جام جهانی کشتی آزاد در سال 2019 میلادی اعلام کرد.
آخرین وضعیت مذاکره استقلالی‌ها با تیام- آبی‌ها منتظر جواب مهاجم سنگالی
باشگاه استقلال پیشنهاد نهایی خود را به تیام ارائه داد.
حمایت آلمان از برجام، خشم عربستان را برانگیخت
تهران - ایرنا - پایگاه خبری «عربی 21» روز جمعه گزارش داد: عربستان به دلیل سیاست های خارجی آلمان در خاورمیانه و تلاش این کشور برای حفظ توافق هسته‌ای، سفارش‌های اقتصادی خود را به شرکت‌های آلمانی متوقف کرده است.
پویش ارمغان 3 برای آزادی زنان زندانی جرائم غیرعمد آغاز شد
نگاه تامین اجتماعی به رفع مسائل بیمه ای کارفرمایان مثبت است
طرح دادپزشک میزان پرونده های پزشکی قانونی را کاهش داد
١٢ پرونده املاک نجومی برای رسیدگی به دادگاه کارکنان دولت ارجاع شد
تنها 30 درصد معتادان تحت پوشش درمان مراکز ترک اعتیاد هستند
چهار ایرانی مشمول فرمان عفو رئیس جمهوری آذربایجان شدند
187 زندانی جرایم مالی در استان مرکزی وجود دارد
رسالت هر بسیجی بیشترین بهره وری در کارکنان است
1400 کیلوگرم مواد مخدر دراستان بوشهر کشف شد
فرماندار آستارا:ناآگاهی عمومی از قوانین باعث جرم می شود