۴۰۰۰ کشته در سونامی ۱۹۴۵ مکران-خطر را جدی بگیریم

06:50 ۱۳۸۸ روز و ۴ ساعت پیش ایسنا 703 0
۴۰۰۰ کشته در سونامی ۱۹۴۵ مکران-خطر را جدی بگیریم

مدیر بخش زلزله مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی با اشاره به زلزله و سونامی ۱۲ متری مکران در سال ۱۹۴۵ که ۴۰۰۰ کشته برجای گذاشت، راهکارهای کاهش آسیب پذیری در برابر این سونامی را تشریح کرد.

ایسنا

علی بیت‌اللهی در گفت و گو با ایسنا اظهار کرد:  شناسایی وضعیت زمین شناسی و چشمه های لرزهای منطقه بطور دقیق، شناسایی کف دریای عمان از دیدگاه مورفولوژیکی و تکتونیکی و بخصوص در محدوده گسل مکران و امتداد آن به سمت سواحل ایران، برآورد احتمال لغزش در نواحی پرشیب دریا که احتمالا موجب تشدید سونامی گردد، تحلیل خطر، اثر ساختگاه و تحلیل ریسک لرزه ای با تاکید بر آسیب پذیری ساختمان ها و ابنیه ها و سازه های موجود در منطقه و موارد مطالعاتی تفصیلی دیگر از جمله اقدامات مورد نیاز و بسیار اولویت داری است که بر انجام آن تاکید ویژه وجود دارد.

وی افزود: سیاست های توسعه ای بدون توجه به مخاطرات طبیعی و عدم انجام مطالعات مذکور در محدوده با خطر زلزله و سونامی مکران، مسلما جنبه پایدار نخواهد داشت و توصیه می‌شود قبل از اجرای پروژه های عمرانی و توسعه ای در منطقه این مطالعات بنیادی مورد توجه قرار گیرد.

بیت اللهی تصریح کرد: منطقه مکران حدود ۶۰۰ کیلومتر از نوار ساحلی جنوب شرقی ایران است که در غرب به تنگه هرمز (گسل راستا لغز راستگرد میناب) و در شرق به نزدیکی شهر کراچی (گسل های راستا لغز چپگرد چمن و اورناچ نالOrnach Nal )محدود شده است. در امتداد مکران  شاهد فروراندگی قسمت اقیانوسی صفحه عربی به زیر صفحه اوراسیا هستیم. یکی از اثرات این فروراندگی ایجاد آتشفشان های تفتان و بزمان در ایران و سلطان در پاکستان است و همچنین کوه های مکران یکی دیگر از نشانه های اثر فرو راندگی در منطقه می باشد. با توجه به موارد فوق مشخص است که اثرات فرو راندگی در نواری به عرض حدود ۶۰۰  کیلومتر بوجود آمده است.

دبیر کارگروه ملی مخاطرات زلزله و لغزش لایه های زمین  با بیان اینکه میزان لرزه خیزی در مکران کم است و از غرب به شرق افزایش می یابد، گفت: لرزه خیزی در بخش غربی مکران که داخل ایران قرار دارد با بخش شرقی (پاکستان) تفاوت اساسی دارد و دارای زلزله های عمیق خیلی کمی است. در بخش شرقی زلزله های تاریخی و دستگاهی زیادی ثبت شده است و عمده این زلزله ها از نوع تراستی هستند. تعداد زلزله های ثبت شده در شرق مکران نسبت به غرب مکران بیشتر است.

وی خاطرنشان کرد:  زلزله های مختلف شدیدی در مکران روی داده ولی تنها زلزله شدیدی که به صورت دستگاهی ثبت شده و سونامی نیز ایجاد کرده زلزله سال ۱۹۴۵ است که سونامی به ارتفاع ۱۲ متر ایجاد نموده و به گفته تعدادی از محققین حدود ۴۰۰۰ نفر کشته داده است.   در منطقه مکران غربی زلزله ۱۴۸۳ جزو زلزله های شدید گزارش شده ولی از آثار آن گزارشی ارائه نشده است.

۴۰۰۰ کشته در سونامی ۱۹۴۵ مکران-خطر را جدی بگیریم

بیت اللهی گفت: با توجه به موارد فوق الذکر از یک طرف و اولویت های جمهوری اسلامی ایران مبنی بر توسعه زیرساخت ها در منطقه مکران،   بدیهی است که باید نگاه جدی تری به مخاطرات زلزله و سونامی در منطقه وجود داشته باشد و مسئولین امر نیز قبل از هر گونه هزینه کرد سنگین، باید طرح ها و برنامه ها و طراحی های مهندسی را با رویکرد خطر زلزله و سونامی در منطقه اتخاذ کنند.

مدیر بخش زلزله مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی با اشاره به اهمیت استراتژیک سواحل مکران خاطرنشان کرد: خلیج‌ﻓﺎرس ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ وﺿﻌﯿﺖ ﻃﺒﯿﻌﯽ و ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ، از دﯾﺮﺑﺎز ﺣﺎئز اﻫﻤﯿﺖ ﺑﻮده است اما در این میان سواحل ۶۰۰ کیلومتری مکران(از بندرعباس تا پسابندر) در حاشیه دریای عمان چندان مورد توجه قرار نگرفته است و این در حالی است که این سواحل را می‌توان به لحاظ ویژگی‌ها و قابلیت‌های اقتصادی، اجتماعی و دفاعی گنج ناشناخته‌ای دانست که می‌تواند زمینه‌های اقتدار بیشتر ایران را در منطقه فراهم آورد.

وی ادامه داد: ۶۰۰ ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﺮز آﺑﯽ ﺳﻮاﺣﻞ ﻣﮑﺮان و ﺗﺴﻠط  اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺮ ﯾﮑﯽ از مهم ترین و اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏﺗﺮﯾﻦ راهﻫﺎی آﺑﯽ ﺟﻬﺎن، ﻫﻤﺠﻮاری ﺑﺎ دو ﮐﺸﻮر اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن و ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺑﻪ ﺟﻤﻬﻮریﻫﺎی ﻣﺤﺼﻮر در ﺿﻠﻊ ﺷﻤﺎل ﺷﺮﻗﯽ اﯾﺮان، وﯾﮋﮔﯽ ﺧﺎﺻﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺨﺸﯿﺪه اﺳﺖ. درﯾﺎی ﻋﻤﺎن ﺟﺰو ﺣﻮزه اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ اﻗﯿﺎﻧﻮس ﻫﻨﺪ و ﯾﮑﯽ از ۵ ﺣﻮزه اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ ﺟﻬﺎن اﺳﺖ و ﮔﺬرﮔﺎﻫﯽ ﺑﺎ اﻫﻤﯿﺖ ﺑﻪﺳﻤﺖ ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ، ﺟﻨﻮب ﺷﺮق آﺳﯿﺎ، ﺷﺒﻪ ﻗﺎره، ﺳﺮاﺳﺮ آﺳﯿﺎی ﺟﻨﻮﺑﯽ و ﺟﻨﻮب ﺷﺮﻗﯽ محسوب می‌شود ﮐﻪ روزاﻧﻪ ﻣﯿﻠﯿﻮنﻫﺎ ﺑﺸﮑﻪ ﻧﻔﺖ و ﺣﺠﻢ وﺳﯿﻌﯽ از ﮐﺎﻻ و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ از اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺒﺎدﻟﻪ ﻣﯽﺷﻮد. در ﺑﻌﺪ ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﻧﯿﺰ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﻨﻮب ﺷﺮق ﮐﺸﻮر ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﭘﯿﻮﻧﺪﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی، ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻫﻤﺠﻮار ﺷﺮق و ﺷﻤﺎل ﺷﺮق ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

به گفته بیت اللهی، حدود ۶۰۰ ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﺮز آﺑﯽ ﺳﻮاﺣﻞ ﻣﮑﺮان و ﺗﺴﻠط  اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺮ ﯾﮑﯽ از مهمترین و اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾک ترین راههای آﺑﯽ ﺟﻬﺎن، ﻫﻤﺠﻮاری ﺑﺎ دو ﮐﺸﻮر افغانستان و ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن و ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺑﻪ ﺟﻤﻬﻮریﻫﺎی ﻣﺤﺼﻮر در ﺿﻠﻊ ﺷﻤﺎل ﺷﺮﻗﯽ اﯾﺮان، وﯾﮋﮔﯽ ﺧﺎﺻﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺨﺸﯿﺪه اﺳﺖ. درﯾﺎی ﻋﻤﺎن ﺟﺰو ﺣﻮزه اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ اﻗﯿﺎﻧﻮس ﻫﻨﺪ و ﯾﮑﯽ از ۵ ﺣﻮزه اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ ﺟﻬﺎن اﺳﺖ و ﮔﺬرﮔﺎﻫﯽ ﺑﺎ اﻫﻤﯿﺖ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ، ﺟﻨﻮب ﺷﺮق آﺳﯿﺎ، ﺷﺒﻪ ﻗﺎره، ﺳﺮاﺳﺮ آﺳﯿﺎی ﺟﻨﻮﺑﯽ و ﺟﻨﻮب ﺷﺮﻗﯽ محسوب می‌شود ﮐﻪ روزاﻧﻪ ﻣﯿﻠﯿﻮنﻫﺎ ﺑﺸﮑﻪ ﻧﻔﺖ و ﺣﺠﻢ وﺳﯿﻌﯽ از ﮐﺎﻻ و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ از اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺒﺎدﻟﻪ ﻣﯽﺷﻮد.

مدیر بخش زلزله مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی هشدار داد: با توجه به وجود گسله های فعال و کاری در این منطقه و احتمال رخداد زمین لرزه های سترگ در آن از یک طرف، و نظر به سابقه رخداد سونامی و احتمال بروز آن در گستره مکران از طرف دیگر و با توجه به اهمیت منطقه، توجه جدی به ریسک سونامی و زلزله در منطقه مکران یک ضرورت جدی است.


گروه های زیر مجموعه اقتصادی

عمومی
عمومی

آخرین اخبار

اهدای خون بیش از 142 هزار تهرانی در6 ماه گذشته
با وجود شیوع کرونا، ۱۷۵ هزار و ۸۲۳ نفر از پایتخت نشینان در 6 ماهه اول سال جاری به مراکز اهدای خون استان تهران مراجعه کردند که از این میان، ۱۴۲ هزار و ۵۷۹ نفر موفق به اهدای خون شدند.
فواید و مضرات روغن نارگیل
مصرف روغن نارگیل به مراتب مضرتر از چربی حیوانی است، زیرا روغن نارگیل عمدتا متشکل از اسید‌های چرب اشباع شده است. مصرف مواد غذایی حاوی اسید‌های اشباع شده به خاطر بالا بردن میزان کلسترول خون، خطر ابتلا به بیماری‌های قلبی را افزایش می‌دهد.
چطور خواب عمیق داشته باشیم؟
نباید تنها بر ساعت خواب تمرکز کرد بلکه کیفیت کلی خواب نیز مهم است. در این مطلب می توانید به راز مهمی که می تواند کیفیت مطلوب خواب را تضمین
ممنوعیت تردد در محور چالوس
جانشین پلیس راه از ممنوعیت تردد در محور چالوس محدوده بیلقان تا شهرستانک تا اطلاع بعدی خبر داد.
سرطان مرگباری که درد کمر نشانه آن است!
برخی اوقات، کمر درد می‌تواند نشانه ابتلا به یک وضعیت نادر باشد که باید آن را جدی گرفت و در صورت مشاهده برخی علائم خیلی زود به پزشک متخصص مراجعه کرد.
ایجاد زیرساخت‌های لازم برای اجرای طرح کاپ در منطقه 16
شهردار منطقه ۱۶، از حذف ۲۰۵ مخزن زباله از معابر منطقه به دنبال اجرای طرح کاپ خبر داد.
کنترل کودکان قلدر-چگونگی نحوه برخورد با کودکان قلدر و پرخاشگر
قلدری و پرخاشگری یکی از شایع‌ترین رفتارهای کودکان است که گاهی علت بروز آن رفتارهای اشتباه و نادرست والدین است.
جزئیات نقش موثر خواندن قرآن در پیشگیری از آلزایمر
یک متخصص مغز و اعصاب گفت: حفظ، تفسیر و تحلیل قرآن باعث پویاتر شدن فعالیت‌های مغز شده و در پیشگیری از آلزایمر کمک بزرگی خواهد کرد.
خواص گلاب برای رفع چین و چروک پوست صورت- فواید و مزایای استفاده از گلاب برای پوست
ماسک گلاب به دلیل خواص ضد التهابی و آنتی اکسیدان‌های موجود در آن یکی از بهترین ماسک‌ها برای زیبایی و درخشندگی پوست است.
مضرات بیدار کردن افراد با صدای بلند-اختلالات عصبی و روانی پیامد ترساندن ناگهانی افراد
یک متخصص مغز و اعصاب درباره صحت و سقم این باور مردم که بیدار کردن افراد با صدای بلند می تواند موجب سکته فرد شود، توضیح داد.

پر بازدید ترین اخبار امروز

اهدای خون بیش از 142 هزار تهرانی در6 ماه گذشته
با وجود شیوع کرونا، ۱۷۵ هزار و ۸۲۳ نفر از پایتخت نشینان در 6 ماهه اول سال جاری به مراکز اهدای خون استان تهران مراجعه کردند که از این میان، ۱۴۲ هزار و ۵۷۹ نفر موفق به اهدای خون شدند.
فواید و مضرات روغن نارگیل
مصرف روغن نارگیل به مراتب مضرتر از چربی حیوانی است، زیرا روغن نارگیل عمدتا متشکل از اسید‌های چرب اشباع شده است. مصرف مواد غذایی حاوی اسید‌های اشباع شده به خاطر بالا بردن میزان کلسترول خون، خطر ابتلا به بیماری‌های قلبی را افزایش می‌دهد.
چطور خواب عمیق داشته باشیم؟
نباید تنها بر ساعت خواب تمرکز کرد بلکه کیفیت کلی خواب نیز مهم است. در این مطلب می توانید به راز مهمی که می تواند کیفیت مطلوب خواب را تضمین
ممنوعیت تردد در محور چالوس
جانشین پلیس راه از ممنوعیت تردد در محور چالوس محدوده بیلقان تا شهرستانک تا اطلاع بعدی خبر داد.
سرطان مرگباری که درد کمر نشانه آن است!
برخی اوقات، کمر درد می‌تواند نشانه ابتلا به یک وضعیت نادر باشد که باید آن را جدی گرفت و در صورت مشاهده برخی علائم خیلی زود به پزشک متخصص مراجعه کرد.
بازار مسکن معمولاً در پاییز آرام است
افزایش پروازهای خارجی به ۲۰ مقصد- ادامه کاهش قیمت بلیت هواپیما
مشاغل اینترنتی دست دلالان را کوتاه کرد
ساخت ۱۴۵  هزار مسکن ملی در بافت های ناکارآمد
کرونا مصرف کالای ایرانی را افزایش داد
پروژه جاده گناوه به بندرریگ ۹۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد
تاکید مدیر عامل راه آهن کشور بر تسریع در افزایش حمل ریلی از بندرخشک یزد
افزایش سهم بخش تعاون در اقتصاد ملی
غفلت نسبت به مهارت آموزی مرزنشینان
چرا آمار شکایات کارگری کم شده است؟