جایگاه ۱۲ دانشگاه ایرانی در اثرگذارترین دانشگاه ها +جدول

08:49 ۴۸ روز و ۱۲ ساعت پیش مشرق نیوز 26 0
جایگاه ۱۲ دانشگاه ایرانی در اثرگذارترین دانشگاه ها +جدول

میزان اثرگذاری دانشگاه ها یکی از شاخص های جهانی در ارزیابی مراکز آموزش عالی محسوب می شود و حضور ۱۲ دانشگاه کشور در این میان نشان از توجه آنها به اثرگذاری در جامعه دارد.

مشرق نیوز

به گزارش مشرق،رتبه بندی تأثیرات دانشگاه‌ها برای اولین بار در دنیا از سوی نظام رتبه بندی بین المللی تایمز انجام شد. تایمز در این رتبه بندی دانشگاه‌ها را بر اساس اهداف توسعه پایدار سازمان ملل متحد (SDGs) ارزیابی کرد. اهداف توسعه پایدار سازمان ملل متحد ۱۷ مورد است که مؤسسه تایمز برای این رتبه بندی از ۱۱ مورد استفاده کرده است.
مؤسسه تایمز از سه حوزه تحقیق، توسعه و نظارت استفاده کرده و در اولین نسخه بیش از ۴۵۰ دانشگاه از ۷۶ کشور را ارزیابی کرده است.
بیشتر بخوانید:رشد خروجی‌های علمی ایران ۱۱ برابر بیشتر از متوسط جهانیاز جمله اهداف توسعه پایدار سازمان ملل متحد که در این رتبه بندی هدف قرار گرفته است می‌توان به هدف ۳: سلامت و رفاه برای مردم، هدف ۴: کیفیت آموزش، هدف ۵: برابری جنسیتی، هدف ۸: اشتغال مناسب و رشد اقتصادی، هدف ۹: صنعت، نوآوری و زیرساخت، هدف ۱۰: کاهش نابرابری، هدف ۱۱: شهرها و جوامع پایدار، هدف ۱۲: تولید و مصرف مسئولانه، هدف ۱۳: عملکرد در خصوص کنترل اقلیم، هدف ۱۶: صلح، عدالت و قدرت و هدف ۱۷: مشارکت در تحقق اهداف توسعه اشاره کرد.
بر اساس معیارهای نظام بین المللی تایمز اگر داده‌های مرتبط با هر دانشگاه حداقل با ۳ هدف مرتبط بوده در این رتبه بندی مورد ارزیابی قرار گرفته است.
در حوزه تحقیق معیارهای تحقیق از اطلاعات ارائه شده توسط الزویر (Elsevier) حاصل شده است و تایمز همانطور که در رتبه بندی دانشگاه‌های جهان تحقیقات بین سال‌های ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۷ را ملاک عمل قرار می‌دهد در این رتبه بندی نیز از این معیار برای بخش تحقیق استفاده کرده است و مقالات مرتبط با اهداف توسعه را در این بازه زمانی به عنوان معیار تحقیق برآورد کرده است.
تایمز همچنین در معیار توسعه از شواهد و مدارک دانشگاه‌ها در حوزه تعداد فارغ التحصیلان و یا عملکرد دانشگاه‌ها که از سوی دانشگاه‌ها اعلام شده، استفاده کرده است. داده‌های مورد استفاده در نزدیکترین سال تحصیلی به ژانویه تا دسامبر ۲۰۱۷ مورد توجه قرار گرفتند.
ارزیابی هر هدف شامل شاخص‌ها و سنجه های اختصاصی است که از آنها برای ارزیابی عملکرد دانشگاه درباره آن هدف استفاده شد. بر اساس اعلام تایمز این رتبه بندی تنها سیستمی است که دانشگاه‌های جهان را برای پاسخگویی به اهداف توسعه پایدار سازمان ملل متحد ارزیابی می‌کند.
۱۲ دانشگاه ایرانی حاضر در رتبه بندی اثرگذاری دانشگاه‌ها، شامل دانشگاه علوم پزشکی ایران، دانشگاه الزهرا، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشگاه علوم پزشکی تهران، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل، دانشگاه کاشان، دانشگاه کردستان، دانشگاه شهید باهنر کرمان، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، دانشگاه تبریز، دانشگاه تربیت مدرس، دانشگاه زنجان می‌شوند.
وضعیت کلی دانشگاه‌های ایرانی در رتبه بندی اثرگذاری دانشگاه‌هانام دانشگاهرتبه در اثرگذاری جهانی ۲۰۱۹رتبه جهانی تایمز ۲۰۱۹نمره در هدفنمره کلیدانشگاه علوم پزشکی ایران۴۱۸۰۱-۱۰۰۰کیفیت آموزش: نمره ۷۷.۴
سلامت و رفاه برای مردم: نمره ۸۳.۵
کاهش نابرابری: نمره ۵۷.۴
مشارکت در تحقق اهداف توسعه: نمره ۶۹.۶
۸۶.۰
دانشگاه الزهرا۲۰۱-۳۰۰۱۰۰۱+شهرها و جوامع پایدار: نمره ۷۱.۳
برابری جنسیتی: نمره ۵۹.۱
سلامت و رفاه برای مردم: نمره ۷۰.۹-۵۸.۳
مشارکت در تحقق اهداف توسعه: نمره ۳۵.۸-۱.۴
۵۳.۷-۶۴.۵
دانشگاه صنعتی امیرکبیر۲۰۱-۳۰۰۵۰۱-۶۰۰صنعت، نوآوری و زیرساخت: نمره ۷۹.۹
کیفیت آموزش: نمره ۵۸.۳-۴۸.۱
عملکرد در خصوص کنترل اقلیم: نمره ۵۴.۷-۳۱.۳
مشارکت در تحقق اهداف توسعه: نمره ۳۵.۸-۱.۴
۵۳.۷-۶۴.۵
دانشگاه علوم پزشکی تهران۲۰۱-۳۰۰۶۰۱-۸۰۰سلامت و رفاه برای مردم: نمره ۷۹.۳
برابری جنسیتی: نمره ۴۲.۰-۲۶.۶
کیفیت آموزش: نمره ۳۹.۰-۶.۲
مشارکت در تحقق اهداف توسعه: نمره ۶۸.۵-۵۰.۲
۵۳.۷-۶۴.۵
دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل۳۰۱+۳۵۱-۴۰۰تولید و مصرف مسئولانه: نمره ۵۲.۰
شهرها و جوامع پایدار: نمره ۵۹.۵-۴۱.۱
اشتغال مناسب و رشد اقتصادی: نمره ۵۳.۸-۳۴.۶
مشارکت در تحقق اهداف توسعه: نمره ۳۵.۸-۱.۴
۲۳.۸-۵۳.۶
دانشگاه کاشان۳۰۱+۵۰۱-۶۰۰کیفیت آموزش: نمره ۵۸.۳-۴۸.۱
شهرها و جوامع پایدار: نمره ۵۹.۵-۴۱.۱
برابری جنسیتی: نمره ۴۲.۰-۲۶.۶
مشارکت در تحقق اهداف توسعه: نمره ۳۵.۸-۱.۴
۲۳.۸-۵۳.۶
دانشگاه کردستان۳۰۱+-برابری جنسیتی: نمره ۵۷.۰-۴۲.۱
کیفیت آموزش: نمره ۴۹.۷-۳۹.۳
کاهش نابرابری: نمره ۳۰.۹-۸.۰
مشارکت در تحقق اهداف توسعه: نمره ۳۵.۸-۱.۴
۲۳.۸-۵۳.۶
دانشگاه شهید باهنر کرمان۳۰۱+۱۰۰۱+صنعت، نوآوری و زیرساخت: نمره ۵۰.۶-۳۰.۳
برابری جنسیتی: نمره ۲۶.۴-۱.۲
کیفیت آموزش: نمره ۳۹.۰-۶.۲
مشارکت در تحقق اهداف توسعه: نمره ۳۵.۸-۱.۴
۲۳.۸-۵۳.۶
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی۳۰۱+۸۰۱-۱۰۰۰سلامت و رفاه برای مردم: نمره ۷۳.۴
تولید و مصرف مسئولانه: نمره ۴۷.۴-۱۸.۹
کیفیت آموزش: نمره ۴۹.۷-۳۹.۳
مشارکت در تحقق اهداف توسعه: نمره ۳۵.۸-۱.۴
۲۳.۸-۵۳.۶
دانشگاه تبریز۳۰۱+۶۰۱-۸۰۰کیفیت آموزش: نمره ۵۸.۳-۴۸.۱
اشتغال مناسب و رشد اقتصادی: نمره ۵۳.۸-۳۴.۶
برابری جنسیتی: نمره ۴۲.۰-۲۶.۶
مشارکت در تحقق اهداف توسعه: نمره ۳۵.۸-۱.۴
۲۳.۸-۵۳.۶
دانشگاه تربیت مدرس۳۰۱+-شهرها و جوامع پایدار: نمره ۴۱.۰-۸.۴
صنعت، نوآوری و زیرساخت: نمره ۵۰.۶-۳۰.۳
اشتغال مناسب و رشد اقتصادی: نمره ۳۴.۵-۳.۴
مشارکت در تحقق اهداف توسعه: نمره ۷۱.۰
۲۳.۸-۵۳.۶
دانشگاه زنجان۳۱۰+۱۰۰۱+شهرها و جوامع پایدار: نمره ۵۹.۵-۴۱.۱
اشتغال مناسب و رشد اقتصادی: نمره ۵۳.۸-۳۴.۶
برابری جنسیتی: نمره ۵۷.۰-۴۲.۱
مشارکت در تحقق اهداف توسعه: نمره ۳۵.۸-۱.۴
۲۳.۸-۵۳.۶
نکته مورد توجه در این رتبه بندی این است که در مشاهده پروفایل دانشگاه‌ها در این نظام رتبه بندی در مقابل برخی رتبه آنها در یکی از اهداف رتبه بندی اثرگذاری تایمز نیز مشخص شده است.
به این ترتیب برای دانشگاه علوم پزشکی ایران رتبه ۱۷ در هدف سلامت و رفاه برای مردم، برای دانشگاه کاشان رتبه ۲۰۰-۱۰۱ در هدف کیفیت آموزش، برای دانشگاه کردستان رتبه ۲۰۰-۱۰۱ در هدف برابری جنسیتی و رتبه ۳۰۰-۲۰۱ در هدف کیفیت آموزش، برای دانشگاه شهید باهنر کرمان رتبه ۳۰۱+ در هدف کیفیت آموزش، برای دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی رتبه ۷۸= در هدف سلامت و رفاه برای مردم، برای دانشگاه تربیت مدرس رتبه ۲۰۰-۱۰۱ در هدف صنعت، نوآوری و زیرساخت و رتبه ۲۰۱+ در هدف اشتغال مناسب و رشد اقتصادی اعلام شده است.
جایگاه ۱۲ دانشگاه ایرانی در اثرگذارترین دانشگاه ها +جدول
هدف سلامت و رفاه برای عموم مردمدر هدف سلامت و رفاه برای عموم مردم تحقیقات دانشگاهی در مورد بیماری‌ها و شرایط کلیدی، مراقبت‌های بهداشتی و تعداد دانشجویان و دانش آموختگان حوزه بهداشت مدنظر است. در این هدف ۴۲۳ دانشگاه از ۷۴ کشور وجود دارند که ۸ دانشگاه ایرانی در میان آنها هستند.
معیارهای تحقیق در مورد سلامت و رفاه شامل تمرکز بر تحقیقات مربوط به بیماری‌ها و شرایط کلیدی، اندازه گیری مقالات کاغذی، استنادات بالینی و حجم تحقیقات تولید شده، سهم فارغ التحصیلان بهداشت و اینکه چگونه یک دانشگاه از حرفه‌های بهداشت حمایت می‌کند، همکاری و خدمات بهداشتی، برای بهبود نتایج سلامت و سلامتی و برنامه‌های حمایتی در جامعه محلی است.
رتبه دانشگاه‌های ایرانی در هدف سلامت و رفاه برای عموم مردمنام دانشگاهرتبه در اثرگذارینمره در هدفدانشگاه علوم پزشکی ایران۱۷۸۳.۵
دانشگاه علوم پزشکی تهران۴۲۷۹.۳
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی۷۸=۷۳.۴
دانشگاه الزهرا۱۰۱-۲۰۰۷۰.۹–۵۸.۳
دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل۳۰۱+۷.۹-۴۴.۴
دانشگاه فسا۳۰۱+-دانشگاه تبریز۳۰۱+۷.۹-۴۴.۴
دانشگاه زنجان۳۰۱+۷.۹-۴۴.۴
نکته مورد توجه در این جدول حضور دانشگاه فسا است که تنها در این هدف دارای رتبه است ولی نمره‌ای برای آن درج نشده است.
هدف کیفیت آموزشدر این هدف میزان کمک دانشگاه‌ها به سالهای اولیه و یادگیری مادام العمر، تحقیقات آموزشی و تعهد آنها به آموزش فراگیر ارزیابی شد. این فهرست شامل ۴۵۷ دانشگاه از ۷۷ کشور است و ۱۳ دانشگاه ایرانی در این بخش حضور دارند.
تحقیق در سال‌های اول و آموزش یادگیری مادام العمر بر تحقیقات آموزش و پرورش، اندازه گیری مقالات و حجم تحقیقات متمرکز است. تعداد دانشجویان دوره کارشناسی یا لیسانس نیز در این معیار مدنظر بوده است.
رتبه دانشگاه‌های ایرانی در هدف کیفیت آموزشنام دانشگاهرتبه در اثرگذارینمره در هدفدانشگاه علوم پزشکی ایران۶۷۷.۴
دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی۸۹=۵۹.۸
دانشگاه صنعتی امیرکبیر۱۰۱–۲۰۰۵۸.۳–۴۸.۱
دانشگاه کاشان۱۰۱–۲۰۰۵۸.۳–۴۸.۱
دانشگاه تبریز۱۰۱–۲۰۰۵۸.۳–۴۸.۱
دانشگاه کردستان۲۰۱–۳۰۰۴۷.۹–۳۹.۳
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی۲۰۱–۳۰۰۴۷.۹–۳۹.۳
دانشگاه زنجان۲۰۱–۳۰۰۴۷.۹–۳۹.۳
دانشگاه الزهرا۳۰۱+۶.۲-۳۹.۰
دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل۳۰۱+۶.۲-۳۹.۰
دانشگاه فسا۳۰۱+۶.۲-۳۹.۰
دانشگاه شهید باهنر کرمان۳۰۱+۶.۲-۳۹.۰
دانشگاه علوم پزشکی تهران۳۰۱+۶.۲-۳۹.۰
هدف برابری جنسیتیدر این هدف تحقیقات دانشگاهی در مورد جنس، سیاست‌های آنها در مورد برابری جنسیتی و تعهد آنها به استخدام و ارتقا زنان تحصیلکرده در ۳۳۹ دانشگاه از ۷۰ کشور محاسبه شده است.
سهم کل تحقیقات دانشگاهی که توسط زنان نوشته شده است، سهم مقالات برابری جنسیتی در ۱۰ درصد از مجلات که توسط Citescore تعریف شده است. تعداد زنانی که در لیسانس وارد دانشگاه شده‌اند. معیارهای دسترسی دانشجویی، سهم دانشجویان ارشد زن، سهم زنان در تحصیلات و معیارهای پیشرفت زنان در این هدف مورد ارزیابی قرار گرفت. داده‌ها و مدارک این معیارها به طور مستقیم توسط دانشگاه‌ها ارائه شده است.
رتبه دانشگاه‌های ایرانی در هدف برابری جنسیتینام دانشگاهرتبه در اثرگذارینمره در هدفدانشگاه الزهرا۸۲=۵۹.۱
دانشگاه کردستان۲۰۰-۱۰۱۵۷.۰–۴۲.۱
دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی۱۰۱–۲۰۰۵۷.۰–۴۲.۱
دانشگاه زنجان۱۰۱–۲۰۰۵۷.۰–۴۲.۱
دانشگاه علوم پزشکی ایران۲۰۱–۳۰۰۴۲.۰–۲۶.۶
دانشگاه کاشان۲۰۱–۳۰۰۴۲.۰–۲۶.۶
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی۲۰۱–۳۰۰۴۲.۰–۲۶.۶
دانشگاه تبریز۲۰۱–۳۰۰۴۲.۰–۲۶.۶
دانشگاه علوم پزشکی تهران۲۰۱–۳۰۰۴۲.۰–۲۶.۶
دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل۳۰۱+۱.۲-۲۶.۴
دانشگاه فسا۳۰۱+۱.۲-۲۶.۴
دانشگاه شهید باهنر کرمان۳۰۱+۱.۲-۲۶.۴
هدف اشتغال مناسب و رشد اقتصادیدر این هدف کار مناسب و کارایی و رشد اقتصادی، تحقیقات اقتصادی دانشگاه‌ها، شیوه‌های اشتغال و سهم دانشجویانی که شغل مناسب پیدا می‌کنند، در ۲۹۴ دانشگاه از ۶۸ کشور مورد سنجش قرار گرفت.
در این هدف تمرکز بر تحقیقاتی است که مربوط به رشد اقتصادی و اشتغال هستند و داده‌ها توسط مجموعه داده‌های Scopus Elsevier جمع آوری شده است. این شامل همه نشریات نمایه‌ای بین سال‌های ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۷ می‌شود. مدارک معیار شیوه‌های استخدام و اینکه آیا این سیاست‌ها نیز تحت پوشش خدمات و استخدام برون سپاری قرار می‌گیرد یا نه به طور مستقیم توسط دانشگاه‌ها ارائه شده است.
سهم اشتغال دانشجویان، درک اینکه چگونه دانشگاه‌ها دانشجویان را برای دنیای کار آماده می‌کنند، سهم کارمندان در قراردادهای امن و اینکه دانشگاه‌ها چه تعداد کارکنان (دانشگاهی و غیر دانشگاهی) با قراردادهای بیش از ۲۴ ماه دارند در این ارزیابی مورد توجه است.
رتبه دانشگاه‌های ایرانی در هدف اشتغال مناسب و رشد اقتصادینام دانشگاهرتبه در اثرگذارینمره در هدفدانشگاه علوم پزشکی ایران۷۰=۵۹.۲
دانشگاه الزهرا۹۷۵۴.۷
دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل۲۰۰-۱۰۱۵۳.۸–۳۴.۶
دانشگاه تبریز۲۰۰-۱۰۱۵۳.۸–۳۴.۶
دانشگاه زنجان۲۰۰-۱۰۱۵۳.۸–۳۴.۶
دانشگاه کردستان۲۰۱+۳.۴-۳۴.۵
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی۲۰۱+۳.۴-۳۴.۵
دانشگاه تربیت مدرس۲۰۱+۳.۴-۳۴.۵
هدف صنعت، نوآوری و زیرساختدر این هدف صنعت، نوآوری و زیرساخت تحقیقات دانشگاهی در زمینه صنعت و نوآوری، تعداد اختراعات و شرکت‌های وابسته و دانش بنیان و درآمد تحقیقاتی آنها از صنعت در ۳۴۲ دانشگاه از ۶۳ کشور مورد ارزیابی قرار گرفت.
معیارهای تحقیق در صنعت، نوآوری و زیرساخت شامل تحقیقات مربوط به صنعت، نوآوری و زیرساخت، اختراعات، شرکت‌های دانش بنیان و وابسته به دانشگاه‌ها و همچنین درآمد تحقیق از صنعت است. در واقع این معیار نشان دهنده توانایی دانشگاه برای تولید تحقیقات جدید است، همچنان که در رتبه بندی دانشگاه‌های جهان تایمز از آن استفاده می‌شود.
رتبه دانشگاه‌های ایرانی در هدف صنعت، نوآوری و زیرساختنام دانشگاهرتبه در اثرگذارینمره در هدفدانشگاه صنعتی امیرکبیر۲۴۷۹.۹
دانشگاه شهید باهنر کرمان۲۰۰-۱۰۱۳۰.۳-۵۰.۶
دانشگاه تربیت مدرس۲۰۰-۱۰۱۳۰.۳-۵۰.۶
دانشگاه زنجان۲۰۰-۱۰۱۳۰.۳-۵۰.۶
دانشگاه الزهرا۲۰۱–۳۰۰۱۵.۱-۳۰.۱
دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل۲۰۱–۳۰۰۱۵.۱-۳۰.۱
دانشگاه علوم پزشکی ایران۲۰۱–۳۰۰۱۵.۱-۳۰.۱
دانشگاه کاشان۲۰۱–۳۰۰۱۵.۱-۳۰.۱
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی۲۰۱–۳۰۰۱۵.۱-۳۰.۱
دانشگاه کردستان۳۰۱+۱.۶-۱۴.۷
هدف کاهش نابرابری‌هاهدف کاهش نابرابری تحقیقات دانشگاهی در مورد نابرابری‌های اجتماعی، سیاست‌های آنها در مورد تبعیض و تعهد آنها به استخدام کارکنان را نشان می‌دهد. این فهرست شامل ۲۷۷ دانشگاه از ۶۲ کشور است.
معیارهای تحقیق در مورد کاهش نابرابری شامل سهم مقالات و شاخص استنادی مدارک تولید شده توسط دانشگاه و تعداد انتشارات است.
معیار تعداد دانشجویان و کارکنان معلول و اقدامات علیه تبعیض آموزشی و ارائه مشاوره و برنامه‌های حمایتی از دیگر اطلاعاتی است که مستقیماً توسط دانشگاه‌ها ارائه شده است و ملاک عمل در این رتبه بندی است.
رتبه دانشگاه‌های ایرانی در هدف کاهش نابرابری‌هانام دانشگاهرتبه در اثرگذارینمره در هدفدانشگاه علوم پزشکی ایران۳۲=۵۷.۴
دانشگاه الزهرا۲۰۰-۱۰۱۳۱.۱-۴۴.۵
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی۲۰۰-۱۰۱۳۱.۱-۴۴.۵
دانشگاه زنجان۲۰۰-۱۰۱۳۱.۱-۴۴.۵
دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل۲۰۱+۸.۰-۳۰.۹
دانشگاه کردستان۲۰۱+۸.۰-۳۰.۹
هدف شهرها و جوامع پایداردر این هدف، شهرها و جوامع پایدار تحقیقات دانشگاهی را در زمینه پایداری، نقش آنها را به عنوان نگهبانان هنر و میراث و رویکردهای داخلی آنها در زمینه پایداری می‌سنجد. این فهرست شامل حدود ۲۹۶ دانشگاه از ۶۲ کشور است.
معیارهای تحقیق در مورد شهرهای و جوامع پایدار شامل مقالات و استنادات این حوزه و همچنین حمایت از هنر و میراث با معیارهایی از جمله دسترسی عمومی به ساختمان‌ها، کتابخانه ها، موزه‌ها، فضاهای مهم و بناهای تاریخی دانشگاه و ارائه رویدادهای هنری و همچنین ضبط و حفظ میراث محلی است. این اطلاعات مستقیماً توسط دانشگاه‌ها ارائه شده است.
رتبه دانشگاه‌های ایرانی در هدف شهرها و جوامع پایدارنام دانشگاهرتبه در اثرگذارینمره در هدفدانشگاه الزهرا۴۶=۷۱.۳
دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل۲۰۰-۱۰۱۴۱.۱-۵۹.۵
دانشگاه علوم پزشکی ایران۲۰۰-۱۰۱۴۱.۱-۵۹.۵
دانشگاه کاشان۲۰۰-۱۰۱۴۱.۱-۵۹.۵
دانشگاه زنجان۲۰۰-۱۰۱۴۱.۱-۵۹.۵
دانشگاه فسا۲۰۱+۸.۴-۴۱.۰
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی۲۰۱+۸.۴-۴۱.۰
دانشگاه تربیت مدرس۲۰۱+۸.۴-۴۱.۰
هدف تولید و مصرف مسئولانهدر این هدف تحقیقات دانشگاهی در مورد مصرف مسئولانه و رویکرد دانشگاه‌ها به استفاده پایدار از منابع در ۲۲۹ دانشگاه از ۵۶ کشور مورد بررسی قرار گرفت.
داده‌های تحقیقات در مورد مصرف و تولید مسئولانه از اسکوپوس و الزویر استخراج شده‌اند و معیار دیگر اقدامات عملی دانشگاه‌ها شامل سیاست‌های اخلاقی در خرید کالاها، سیاست‌های دفع مناسب زباله‌های خطرناک، سیاست‌های کم کردن استفاده از پلاستیک و اقلام یکبار مصرف و سیاست‌های خدمات برون سپاری را شامل می‌شود.
رتبه دانشگاه‌های ایرانی در هدف تولید و مصرف مسئولانهنام دانشگاهرتبه در اثرگذارینمره در هدفدانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل۸۸=۵۲.۰
دانشگاه الزهرا۲۰۰-۱۰۱۱۸.۹-۴۷.۴
دانشگاه علوم پزشکی ایران۲۰۰-۱۰۱۱۸.۹-۴۷.۴
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی۲۰۰-۱۰۱۱۸.۹-۴۷.۴
دانشگاه زنجان۲۰۰-۱۰۱۱۸.۹-۴۷.۴
دانشگاه فسا۲۰۱+۴.۴-۱۸.۸
هدف عملکرد در خصوص کنترل اقلیمهدف از این موضوع بررسی اقدامات اقلیمی، تحقیقات دانشگاهی در مورد تغییرات آب و هوایی، استفاده از انرژی و آماده سازی آنها برای مقابله با پیامدهای تغییرات اقلیمی است. در این هدف ۲۶۰ دانشگاه از ۵۸ کشور رتبه بندی شدند.
معیارهای این هدف شامل تحقیق در مورد اقدامات جوی از جمله سهم مقالات و استنادات این حوزه، مصرف انرژی کم کربن و تجدید پذیر و اقدامات آموزشی محیطی است. در این معیار ارائه آموزش محلی در مورد تأثیر تغییرات اقلیمی، تهیه یک برنامه عملیات آب و هوایی دانشگاهی، برنامه ریزی تغییرات آب و هوایی، اطلاع رسانی و حمایت از دولت در مورد مسائل مربوط به تغییرات آب و هوایی و همکاری با سازمان‌های غیر دولتی در زمینه تغییرات اقلیمی بررسی شده‌اند.
رتبه دانشگاه‌های ایرانی در هدف عملکرد در خصوص کنترل اقلیمنام دانشگاهرتبه در اثرگذارینمره در هدفدانشگاه الزهرا۶۸۶۱.۵
دانشگاه صنعتی امیرکبیر۲۰۰-۱۰۱۳۱.۳-۵۷.۴
دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل۲۰۰-۱۰۱۳۱.۳-۵۷.۴
دانشگاه علوم پزشکی ایران۲۰۰-۱۰۱۳۱.۳-۵۷.۴
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی۲۰۱+۳.۸-۳۱.۰
دانشگاه زنجان۲۰۱+۳.۸-۳۱.۰
هدف صلح، عدالت و قدرت (نهادهای قدرتمند)در این هدف مؤسسات صلح، عدالت و قوی، تحقیقات دانشگاهی در زمینه حقوق و روابط بین الملل، مشارکت آنها را به عنوان مشاوران برای دولت و سیاست‌های آنها در زمینه آزادی علمی سنجیده می‌شود و ۲۷۶ دانشگاه از ۶۶ کشور بررسی شده‌اند.
معیار تحقیق شامل تحقیقات مربوط به صلح و عدالت است که داده‌های آن توسط مجموعه داده اسکوپوس و الزویر استخراج شده‌اند و نشریات نمایه شده است.
معیار دیگر در این هدف حاکمیت دانشگاهی است که شامل اطلاعاتی درباره هیئت امنا و هیئت رئیسه دانشگاه‌ها، اتحادیه‌های دانشجویی، سیاست‌های مربوط به ذینفعان دانشگاه، نهادهای مشارکتی و سیاست‌هایی که آزادی آکادمیک را تضمین می‌کند و انتشار اطلاعات مالی دانشگاه است.
معیار دیگر در این هدف به موضوع کار دانشگاه‌ها با دولت باز می‌گردد. معیارهایی همچون ارائه مشاوره تخصصی به دولت، ارائه خدمات به دولت ملی و دستگاه‌ها، ایجاد تحقیق به درخواست دولت و ارائه تحقیقات دانشگاهی درباره موضوعات چالش برانگیز در این هدف بررسی شده است.
میزان فارغ التحصیلان در رشته‌های مرتبط با حقوق و تحصیلکرده‌های این رشته‌ها از دیگر معیارهای این بخش است. این اطلاعات مستقیماً توسط دانشگاه‌ها ارائه شد.
رتبه دانشگاه‌های ایرانی در هدف صلح، عدالت و قدرت (نهادهای قدرتمند)نام دانشگاهرتبه در اثرگذارینمره در هدفدانشگاه علوم پزشکی ایران۷۲=۶۵.۱
دانشگاه الزهرا۲۰۰-۱۰۱۴۰.۸-۶۱.۳
دانشگاه زنجان۲۰۰-۱۰۱۴۰.۸-۶۱.۳
دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل۲۰۱+۶.۲-۳۹.۴
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی۲۰۱+۶.۲-۳۹.۴
هدف مشارکت در تحقق اهداف توسعهرتبه بندی تأثیرات دانشگاه در تایمز تنها جدول عملکردی جهانی است که دانشگاه‌ها را در برابر اهداف توسعه پایدار سازمان ملل متحد (SDGs) ارزیابی می‌کند. مؤسسه تایمز در هدف مشارکت برای اهداف، شیوه‌های گسترده‌ای را در نظر گرفته است و ۴۸۹ دانشگاه از ۷۷ کشور بررسی شده است.
معیارهای این هدف شامل تحقیق و پژوهش به معنی سهم نشریات علمی با همکاری نویسنده از کشور دیگر و تعداد انتشارات مربوط به اهداف ۱۱ گانه توسعه پایدار است.
مؤسسه تایمز یادآور شده است که در این بخش مدارک و شواهد به صورت نرمال نیست و ممکن است برخی از مدارک به صورت کامل نباشد. انتشار گزارش اهداف توسعه پایدار نیز در مورد اهداف ۱۱ گانه از دیگر معیارهایی است که در این ارزیابی مورد توجه قرار گرفته است.
رتبه دانشگاه‌های ایرانی در هدف مشارکت در تحقق اهداف توسعهنام دانشگاهرتبه در اثرگذارینمره در هدفدانشگاه تربیت مدرس۸۰۷۱.۰
دانشگاه علوم پزشکی ایران۸۶=۶۹.۹
دانشگاه علوم پزشکی تهران۲۰۰-۱۰۱۵۰.۲-۶۸.۵
دانشگاه الزهرا۳۰۱+۱.۴-۳۵.۸
دانشگاه صنعتی امیرکبیر۳۰۱+۱.۴-۳۵.۸
دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل۳۰۱+۱.۴-۳۵.۸
دانشگاه کاشان۳۰۱+۱.۴-۳۵.۸
دانشگاه کردستان۳۰۱+۱.۴-۳۵.۸
دانشگاه شهید باهنر کرمان۳۰۱+۱.۴-۳۵.۸
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی۳۰۱+۱.۴-۳۵.۸
دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی۳۰۱+۱.۴-۳۵.۸
دانشگاه تبریز۳۰۱+۱.۴-۳۵.۸
دانشگاه زنجان۳۰۱+۱.۴-۳۵.۸
این رتبه بندی برای اولین بار است که انجام می‌شود و همانطور که مؤسسه تایمز اعلام کرده است این اطلاعات از سوی دانشگاه‌ها ارائه شده است. وضعیت دانشگاه‌های دنیا در این رتبه بندی نیز نشان می‌دهد ممکن است با نام‌هایی روبرو شویم که با رتبه بندی معمول جهانی دانشگاه‌ها در تایمز متفاوت باشند.
به این ترتیب دانشگاه اوکلند کشور نیوزلند رتبه اول در هدف ۳: سلامت و رفاه برای مردم، دانشگاه گوتنبرگ کشور سوئد رتبه اول در هدف ۴: کیفیت آموزش، دانشگاه سیدنی غربی کشور استرالیا رتبه اول در هدف ۵: برابری جنسیتی، دانشگاه مک مستر کشور کانادا رتبه اول در هدف ۸: اشتغال مناسب و رشد اقتصادی را کسب کرده‌اند.
همچنین دانشگاه یونسای کشور کره جنوبی رتبه اول در هدف ۹: صنعت، نوآوری و زیرساخت، دانشگاه جیمز کوک کشور استرالیا رتبه اول در هدف ۱۰: کاهش نابرابری، دانشگاه کیویانگ هی کشور کره جنوبی رتبه اول در هدف ۱۱: شهرها و جوامع پایدار، دانشگاه کالج کورک کشور ایرلند رتبه اول هدف ۱۲: تولید و مصرف مسئولانه، دانشگاه بریتیش کلمبیا کشور کانادا رتبه اول هدف ۱۳: عملکرد در خصوص کنترل اقلیم، دانشگاه ملی تایوان کشور تایوان رتبه اول هدف ۱۶: صلح، عدالت و قدرت و دانشگاه اوکلند کشور نیوزلند رتبه اول هدف ۱۷: مشارکت در تحقق اهداف توسعه را بدست آورده‌اند.
۱۰ دانشگاه برتر رتبه بندی اثرگذاری که از سوی مؤسسه بین المللی رتبه بندی تایمز معرفی شده‌اند نیز شامل دانشگاه اوکلند (نیوزلند)، دانشگاه مک مستر (کانادا)، دانشگاه بریتیش کلمبیا (کانادا)، دانشگاه منچستر (انگلستان)، کالج سلطنتی لندن (انگلستان)، دانشگاه گوتنبرگ (سوئد)، انستیتو سلطنتی فناوری (سوئد)، دانشگاه مونترال (کانادا)، دانشگاه بولونیا (ایتالیا)، دانشگاه هنگ کنگ (هنگ کنگ) است.
منبع: مهر


گروه های زیر مجموعه اجتماعی

عمومی
عمومی

آخرین اخبار

شرایط امروز سخت‌تر از زمان جنگ است
وزیر نفت درباره وضعیت امروز کشور گفت: شرایط کنونی از نظر فروش نفت، مبادلات تجاری و انتقال ارز از زمان جنگ بسیار سخت‌تر است اما اگر مسائل داخلی درست شود، مسائل خارجی و بین‌المللی هم حل خواهد شد.
مجمع وزیران ادوار برگزار شد
امروز در سازمان مدیریت صنعتی مجمع عمومی سالیانه تشکل مردم نهاد "مجمع وزیران ادوار" برگزار شد.
سومین عرضه نفت خام سنگین در بورس انجام شد
امروز برای سومین بار نفت خام سنگین در رینگ بین‌الملل بورس انرژی عرضه شد اما در نهایت این عرضه بدون تقاضا ماند.
شمخانی: همسایگان افغانستان امکان مداخله کشورهای فرامنطقه‌ای در بحران این کشور را محدود کنند
در نشست مقامات عالی امنیتی ۶ کشور همسایه افغانستان که امروز (سه شنبه ۲۸ خرداد) در شهر اوفا روسیه برگزار شد شرکت کنندگان بر تداوم تلاش مشترک برای حمایت از آشتی ملی و ثبات در این کشورتاکید کردند.
تاکید اعضای کمیسیون اصل ۹۰ بر ضرورت نظارت بر زندان‌ها و بازداشتگاه‌ها
رئیس و اعضای کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی در دیدار رئیس قوه قضائیه با اشاره به قتل علیرضا شیرمحمدعلی در زندان فشافویه و ضرورت نظارت بر بازداشتگاه‌ها و زندان‌ها تاکید کردند.
مالکیت خانه‌های سازمانی نیوسایت اهواز با بانک ملی نیست
بانک ملی ایران درباره منازل کارکنان لوله‌سازی اهواز توضیحاتی ارائه و اعلام کرد که این بانک درخصوص این منازل هیچ مالکیتی ندارد.
پرونده قتل شیرمحمدعلی روی میز قاضی بابایی
پرونده قتل عمدی شیرمحمدعلی جهت رسیدگی به شعبه پنجم دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی بابایی ارجاع شد.
سه مربی خارجی استقلال وارد تهران شدند +کارنامه
سه دستیار خارجی سرمربی ایتالیایی استقلال وارد ایران شدند.
داورزنی: تماشاگران باید تحت پوشش دوربین‌های امنیتی قرار بگیرند
معاون ورزش قهرمانی و حرفه ای وزارت ورزش گفت: افراد باید بدانند تماشاگری که می خواهد در استادیوم بازی را تماشا کند تحت پوشش دوربین های امنیتی قرار دارد و هر حرکتی هم که از او سربزند ،قابل شناسایی است.
صداوسیمای مرکز اردبیل، آماده میزبانی مسابقات جهانی والیبال
مدیرکل صداوسیمای مرکز اردبیل از آمادگی کامل این مرکز برای میزبانی و پوشش رسانه‌ای بازی‌های هفته چهارم لیگ ملت‌های والیبال ۲۰۱۹ خبر داد.

پر بازدید ترین اخبار امروز

سومین مناظره تاجزاده و زاکانی
مصطفی تاجزاده و علیرضا زاکانی نمایندگان دو جناح اصلاح‌طلب و اصولگرا با موضوع «اتفاقات سال ۸۸ و فساد اقتصادی» به مناظره نشستند.
جایگاه‌های برتر بانک ملی ایران در گزارش شاپرک
گزارش اردیبهشت‌ماه سال جاری شبکه الکترونیکی پرداخت کارت (شاپرک) نشان می‌دهد که در این ماه بیشترین کارت برداشت تراکنش دار، بیشترین کارت هدیه و بیشترین بن کارت تراکنش دار متعلق به بانک ملی ایران بوده است.
پرمدال‌ترین ورزشکار پاراآسیایی چقدر پاداش گرفت؟
پرمدال‌ترین ورزشکار بازی‌های پاراآسیایی جاکارتا با انتقاد نسبت به میزان پاداش خود گفت: با توجه به این که در بازی‌های پاراآسیای جاکارتا به لطف خدا توانستم شش بار پرچم کشورم را به اهتزاز در آورم و تاریخ ساز شوم، اما مسئولان در پرداخت پاداش به قول خود عمل نکردند.
ادعا یک نماینده درباره ابلاغ اجرای لایحه پالرمو از سوی دولت
یک عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس مدعی شد که دولت به دستگاه‌ها لایحه پالرمو و لایحه الحاق یک تبصره به ماده ۶ قانون مبارزه با پولشویی را برای اجرا ابلاغ کرده است که درباره پالرمو هنوز در مجمع تشخیص تعیین تکلیف نشده و درباره پولشویی هم هنوز مجلس آن را تصویب نکرده است.
ˮفلومترالتراسونیکˮ را از ابزار سنجش آریا بخرید
فرآیند انتخاب ابزار دقیق صنعتی بسیار پیچیده است و نیاز به مهارت و آشنایی فرد با مباحث مختلف صنعتی دارد.
پرونده قتل شیرمحمدعلی روی میز قاضی بابایی
شهرداری شیراز مقصر اصلی سیل دروازه قرآن
سالانه 300 هزار خارجی برای درمان به ایران می آیند
خبری مهم برای مشمولان سربازی- فراخوان مشمولان فارغ‌التحصیل دانشگاه‌ها در تیر 1398
بهترین منزل مبله در شیراز کجاست؟
دو ضارب خرس سوادکوه روانه زندان شدند
۱۰ هزار بسته لوازم خانگی؛ آماده تحویل به سیل‌زدگان
تمامی کارت های ملی قدیم فاقد اعتبار است
۱۰ عامل ابتلا به ˮبیماری قلبیˮ
سرقت از چادرهای مسافران با روش تیغ زنی