ادب مرد به ز دولت اوست

17:03 ۹۱ روز و ۱ ساعت پیش ایرنا 156 0
ادب مرد به ز دولت اوست

تهران-ایرنا-مردم به شدت به رفتارها و عکس العمل های سیاسیون و چهره های سیاسی که به ویژه آنان را با رای خودشان بر مستند قدرت نشانده باشند، حساس اند و این حساسیت به واسطه فراوانی عملکرد ضعیف و دور از انتظار چهره های سیاسی نسبت به وجدان جمعی، باعث نوعی بی اعتمادی از جانب مردم شده است.

ایرنا

به گزارش گروه تحلیل، تفسیر و پژوهش های خبری ایرنا، به تازگی انتشار ویدیویی مبتنی بر توهین و بی احترامی یکی از نمایندگان مجلس نسبت به کارمند یکی از ادارات دولتی، موجی از انتقادات و بازخوردهای مردمی را برانگیخته است. انتقاداتی که وجدان جمعی مردم را از این بابت آشفته ساخته که چرا کسانی که باید الگوی رفتاری دیگران باشند در مواقعی که در برابر یکسانی قانون قرار می گیرند خشمگین شده و به رفتار غیراخلاقی دست می زنند تا جایگاه و پایگاه برتر خود را یادآوری کنند؛ پایگاهی که همواره درصدد استفاده از مزایای آن بوده و به صورتی جدی خواهان به رسمیت شناخته شدن آن از سوی دیگران هستند؛ بدون این که در این پایگاه وظایفی را هم برای خود در قبال مردم در نظر بگیرند که شاید یکی از مهمترین آنها رعایت اخلاق و ادب باشد..
«جبار رحمانی» انسان شناس و استاد دانشگاه در گفت وگو با پژوهشگر ایرنا با بیان این مطلب که این رفتار از جانب سیاستمداران نمی تواند نمودی الگووار در رفتار مردم عادی جامعه داشته باشد توضیح می دهد: در جامعه ما، آنچه که در تلقی عموم از واژه سیاست مدار هست، نوعی تلقی زیرکانه و گاه غیر اخلاقی است. این تصویر معمولا برگرفته از عدم اعتماد اخلاقی به این موقعیت است. تجربه زیسته جامعه ایرانی نیز از این قشر به نوعی موید این تلقی تصور می شود. به همین سبب سیاستمداران کمتر جزو گروه های مرجع معتبر برای مردم محسوب می شوند. اما در کنار این قضاوت اخلاقی در باب موقعیت اخلاقی این قشر، یک نکته ضمنی هم هست، و آن مساله ادب سیاستمداران در ایران است. تجربه مردم در روزمرگی های سیاسی شان این است که فضائل ادبی والایی در این قشر نیست. هرچند بزرگان سیاسی کشور، بواسطه تجربه غنی ای که در روند رشد سیاسی داشته اند، از این دایره بیرون اند، اما سیاستمداران میانی و خرد ما، متاسفانه فارغ از مساله ارزیابی اخلاقی، در ارزیابی ادب و آداب بزرگی هم نمره مناسبی ندارند.
آنچه که گاه به گاه در فضاهای مجازی از مشاجره ها و نزاع های خرد میان این دسته از سیاستمداران در عرصه های سیاسی رخ می دهد، بیانگر نوعی فقدان آداب مدنی و اخلاقی در مواجهه با فرودستان است. این موضوع که بیشتر معطوف به نمایندگان مجلس و گاه وزرا هست و توزیع عمومی آن در فضای مجازی، نشان از دلخوری عمیق مردم از این اقشار و فقدان رضایت اخلاقی عمیق از آنهاست.
این روزها هم شاهد مشاجره ای میان یکی از نمایندگان باکارمند جزء در یکی از نهادها هستیم. مواجهه ای بی ادبانه که بعد از انتشار بواسطه فیلم منتشر شده، از جانب آن نماینده به یک دستکاری و توطئه رسانه ای علیه خودش ارجاع داده شد. فارغ از اینکه این تصویرسازی، واقعی یا جعلی باشد، گردش بالای آن در فضای مجازی در امتداد تردید اخلاقی مردم از این قشر سیاستمدار است. این تردید ریشه در این واقعیت دارد که جامعه پذیری و تربیت سیاسی در این کشور هنوز مکانیسم ها و روندهای خودش را نیافته و نهادینه نشده است. گویی سنت تربیت سیاستمداران در سطح خرد و روزمره هنوز شکل نگرفته است. گویی جامعه این فقدان را به اشکال مختلف نشان داده است. البته این خصلت صرفا معطوف به نماینده مجلس یا وزیر نیست، الگویی از تعامل در ما هست که در موقعیت ها و زمینه های رابطه قدرت و نسبت فرادستی و فرودستی رایج است. اصولا در این موقعیت به تجربه دریافته ایم که زور، منطق تعامل را تعیین می کند.
این موقعیت در دو حالت متجلی می شود: شخص فرادست یا کسی که می پندارد بر مسند قدرت قرار دارد، منش اخلاقی بزرگوارانه ای از خودش نشان می دهد. در حالت دوم، فرد صاحب منصب از قدرت سواستفاده کرده و میل خودش را به شیوه ی آمرانه و گاه توهین آمیز بر فرد فرودست تحمیل می کند.
این وضعیت فقط مربوط به سیاستمدران نیست و ما در تمام عرصه های زندگی که با رابطه فرادستی و فرودستی مواجه می شویم این خصلت ها را می بینیم؛ چه در خانواده، بین پدر و فرزند سرکش او، چه در بازار بین طلبکار و بدهکار، و چه در عرصه عمومی بین یک فرد قوی هیکل و یک فرد ریزجثه، و عیان تر از همه، بین یک صاحب قدرت و یک فرد عادی. در همه اینها این خصلت و ماهیت غیراخلاقی رابطه می تواند خودش را نشان بدهد. کرامت فی نفسه انسانی فارغ از بستر قدرت، یک فقدان کلیدی در نظام هنجاری رفتاری ما ست.
به همین سبب مساله اصلی آن است که زمینه های ارتباط و تعامل میان فرادست و فرودست، در ایران امروز ما، تعریف اخلاقی فارغ از قدرت را ندارد. به عبارت دیگر مساله تعامل میان یک صاحب منصب و یک فرد عادی فرودست، فاقد قواعد اخلاقی عام انسانی و مبتنی بر حقوق بشر است. به همین سبب هم کسی که تعدی می کند، معمولا مجازات نمی شود، مگر آنکه یک فرودست به یک صاحب منصب توهین کند، و آن فرد صاحب منصب از قدرت سیاسی و اقتصادی اش برای تنبیه فرد فرودست استفاده کند.
این فقدان تعریف اخلاقی رابطه میان صاحبان قدرت و مردم فاقد قدرت، یکی از زمینه هایی است که سبب شده تا معمولا مردم به تجربه، قضاوتی منفی از صاحبان قدرت داشته باشند. چون به تجربه دیده اند که سیاستمدار به ظاهر مودب، وقتی که منافعش یا میلش برآورده نمی شود، آن روی واقعیتش را به نمایش می گذارد: خشونتی غیراخلاقی برای اعمال قدرت.
اما طنز تلخ این ماجرا وقتی است که این صاحب منصب، قدرتش را بواسطه رای همین مردم بدست آورده باشد، اما این اعتباری و انتخابی بودن قدرتش را فراموش کرده و آن را ذاتی خودش بداند. به همین دلیل میل مردم به تماشای چنین فیلم هایی، نه برای تاثیر پذیری، بلکه برای دیدن شاهدی بر مدعایشان و قضاوت منفی شان از صاحب منصبان سیاسی این کشور است. این فیلم دیده می شود، تا نوعی تنبیه یا شرم اخلاقی بر خویشتن مردمی اعمال شود که 'متاسفیم برای مردمی که این آدم نماینده آنهاست'. لذا این فیلم ها در نوعی نقد فرهنگی خویشتن، توسط مردم دیده می شوند.
به نظر می رسد فارغ از آن که این فیلم و جوابیه آن درست یا یک توطئه سیاسی باشد، مساله اصلی که نظام تربیتی و سیاستگذاری فرهنگی ما باید بدان توجه کند، توسعه شیوه هایی از تربیت مدنی است که مبتنی بر حقوق عام انسانی ، فارغ از موضع قدرت باشد. به همین دلیل هم هست که همیشه در این مملکت، نصیحه الملوک ها و سیاستنامه های فراوانی نوشته شده اند تا اهلی سیاست را در حصار اخلاق قرار داده و آنها را به سمت نوعی تربیت مدنی و اخلاقی معطوف به مردم و دیگری های فرودست، هدایت کنند. در تمام اسناد سیاستگذاری فرهنگی بالادستی در جامعه ما، این مکانیسم هایی که قبل از هرچیز بخواهد فرآیند تربیت مردان سیاسی را تنظیم کند، مغفول بوده و خواهند بود. این غفلت از ادب زنان و مردان سیاست، آن روی میل مردم برای دیدن شاهدی جدی بر تلقی شان از بی ادبی اهالی سیاست است. مساله اصلی آن است که هرچه این روزها بخواهیم این مساله را توضیح و ارجاع به دیگران و دشمنان مردم بدهی اما در واقع وقتی قضاوت مردم تغییر می کند که به تجربه، شاهد اخلاقی بودن رفتار سیاستمدران در مواقعی که میل شان برآورده نمی شود، باشند. جامعه عمیقا تشنه اخلاقی بودن است، در فقدان این حس است که شاهد افول شدید موقعیت گروه های مرجع هستیم، زیرا تجربه مردم از این گروه های مرجع، موید واقعیت تلخ بی اخلاقی های ناشی از رابطه قدرت است. شاید برای همین است که از قدیم گفته اند : ادب مرد به زد دولت اوست.
پژوهشم**س.ب


گروه های زیر مجموعه سیاسی

فقه و حقوق
فقه و حقوق

آخرین اخبار

سوال مهم آخر سال: کجایند پیام‌ رسان‌های بومی؟!
بسیاری از روزنامه نگاران، تحلیل‌‎گران و ناظران سیاسی و اجتماعی، سال پایان یافتۀ ۹۷ را سال سخت اقتصادی نامیده اند؛ سالی که بسیاری از مردم ایران به سختی آن را سپری کردند. برخی که رسماً زیر آوار قیمت‌ها مانده‌اند و کسی نیست دست آنها را بگیرد و از زیر خروار قیمت‌ها بیرون بیاورد.
حلاوت حول حالنا از نگاه غرویان
حجت‌الاسلام محسن غرویان، فعال سیاسی اصولگرا و از استادان حوزه علمیه قم است. «شهروند» در آخرین شماره سال٩٧ خود گفت‌وگوی کوتاهی باا ین روحانی سرشناس در مورد لحظه تحویل و آداب و رسوم اسلامی در ایام نوروز داشته است.
نگاهی به جاذبه های تاریخی تربت جام
مشهد - ایرنا - تربت جام در شمال شرقی ایران با فاصله 165 کیلومتری از مشهد در استان خراسان رضوی قرار دارد و نام آن از شیخ احمد جام که در این شهرمدفون است گرفته شده است.
چوپان عشایر در سرمای خراسان شمالی یخ زد
بجنورد- ایرنا- رئیس اداره امور عشایر مانه و سملقان گفت: یک چوپان عشایر اهل استان گلستان در این شهرستان خراسان شمالی سه شنبه شب دچار سرمازدگی شد و فوت کرد.
علفه سنت یک روز مانده به عید در تربت حیدریه
تربت حیدریه - ایرنا - مراسم 'علفه' یا 'عرفه' از سنن ویژه نوروز بین مردم تربت حیدریه از جایگاه رفیعی برخوردار است که یک روز مانده به عید برگزار می شود.
سیل، ارتباط 15 روستای مانه و سملقان را قطع کرد
بجنورد- ایرنا- مدیرکل دفتر مدیریت بحران استانداری خراسان شمالی گفت: جاری شدن سیلاب سبب قطع راه ارتباطی 15 روستا در شهرستان مانه و سملقان در غرب این استان شده است.
میادین میوه و تره بار پایتخت 2 روز نخست فروردین تعطیل است
تهران- ایرنا - بنابر اعلام سازمان میادین میوه و تره بار پایتخت، بازارهای این سازمان در روزهای اول و دوم فروردین سال 98 تعطیل است.
شرایط ناشی از بارندگی، طوفان و سیل در کلاله تحت کنترل است
گنبدکاووس – ایرنا - سرپرست فرمانداری کلاله با بیان اینکه شرایط ناشی از وقوع بارندگی، طوفان و سیل دو روز اخیر در این شهرستان تحت کنترل است، تصریح کرد: دستگاه های اجرایی و نیروهای امدادی در آماده باش کامل بوده و برای ارائه خدمات تلاش می کنند.
پای هفت سین معنویت
بیرجند- ایرنا- امامزادگان و بقاع متبرکه هر ساله با هفت سین معنوی قرآنی میزبان زائرانی هستند که سنت ‌های نیک گذشته را با آموزه‌های دینی خود عجین کرده و سال جدید را در آرامشی توام با معنویت شروع می کنند.
قصور دندانپزشک اراکی در پرونده روناک و امیرعلی تایید شد
اراک - ایرنا - دادستان نظام پزشکی اراک گفت: قصور دندانپزشک اراکی در 2 پرونده روناک و امیرعلی تایید و کیفرخواست برای آنها صادر شده است.

پر بازدید ترین اخبار امروز

کشیش مسیحی:حضرت علی(ع) وفرزندانش بهترین الگوبرای بشریت هستند
لندن - ایرنا - «کریستوفر کلوسی» کشیش مسیحی و پژوهشگر مطالعات اسلامی معتقد است که حضرت علی (ع) و فرزندان ایشان اسوه‌های بی‌نظیر و کامل برای بشر امروز هستند.
آخرین سوال نظرسنجی برنامه نود چه بود؟
شب گذشته به دستور مدیر شبکه سه برنامه نود با اجرای عادل فردوسی‌پور متوقف شد.
کشتی فرنگی زیر ٢٣ سال قهرمانی آسیا-حریفان کشتی گیران ایران مشخص شدند
قرعه کشی هفت وزن مسابقات کشتی فرنگی زیر ٢٣ سال قهرمانی آسیا برگزار شد.
مساجد نیوزیلند روز جمعه به روی همه باز می شود
تهران - ایرنا- منابع خبری مطلع در نیوزیلند اعلام کردند که همه مساجد شهر اوکلند پایتخت این کشور پس از بسته شدن به سبب حملات تروریستی اخیر، روز جمعه آتی به روی پیروان همه ادیان گشوده می شود.
جزئیات ویژه برنامه‌های تحویل سال تلویزیون
امسال 6 شبکه تلویزیونی با ویژه برنامه‌های تحویل سال به استقبال بهار می‌روند.
فراز و فرود ملی شدن نفت ایران
نظام اسلامی در خدمت محرومان و مستضعفان است
ملی شدن صنعت نفت؛ پیش درآمدی بر توسعه ایران
شهردار کلانشهر اراک منصوب شد
همه برای عادل؛ یک نفر علیه همه
استاندار گیلان: نگرانی بین مردم ایجاد نشود
نامزدهای دموکرات انتخابات آمریکا:پیروزشویم به برجام بازمی گردیم
آمریکا معافیت عراق از تحریم های ضدایرانی را تمدید کرد
تکذیب ادعای نقش ناطق نوری در ماجرای ویلاسازی در لواسان
ائمه جمعه، مشکلات را به‌دور از غوغاسالاری بیان کنند