انقلاب در فرهنگ خرید

07:13 ۱۳۰ روز پیش ایرنا 167 0
انقلاب در فرهنگ خرید

روزنامه سیمای شهر در سرمقاله روز یکشنبه خود مطلبی با عنوان 'انقلاب در فرهنگ خرید' به قلم میثم ریاحی منتشر کرد.

ایرنا

دراین مطلب آمده است: بــا مطــرح شــدن شــعار ســال تحــت عنــوان حمایــت از کالای ایرانــی توســط مقــام معظــم رهبــری، موجــی در کشــور ایجــاد شــد . امــا کســانی کــه بــه ســمت مــوج حرکــت کردنــد و یک موج ســواری راه انداختند، دو دســته شــدند. اول کســانی کــه در ادارات و مراکــز دولتــی فقــط در آغــاز نامــه نــگاری هــا ی اداری و در ســر برگ نامــه هــا، شــعار ســال را نوشــتند و یــا ســال حمایــت از کالای ایرانــی را تبریــک گفتنــد و در ورودی شــهر ها هــم تابلو یــی نصــب کردنــد، امــا از انقــلاب و تحــول در حمایــت از کالای ایرانــی در اداره شــان خبــری نشــده و همچنــان از خــودکار و کاغــذ گرفتــه تــا چــای و پذیرایــی و لاســتیک هــای ماشــین، اجنــاس خارجــی رؤیــت مــی شــود و تــا ایــن زمــان فقــط بــه ذکــر شــعار بســنده کــرده انــد امــا اقدامــی ننمــوده انــد یــا لااقــل خبــری کــه بــه گــوش رســانه نرســیده اســت مبنــی بــر اینکــه فــلان اداره یــا مؤسســه در راســتا ی محقــق نمــودن شــعار ســال، طرحــی را مطــرح یــا اجــرا نمــوده اســت. امــا دســته دوم بســیاری از تولید کننــدگان و فروشــند گان هســتند کــه ســوار بــر مــوج شــدند و بــا اســتفاد ه از ایــن شــعار، در تبلیغاتشــان ، بــه منا ســبت هــای مختلــف از ایرانیــان مــی خواهنــد کــه بــا توجــه بــه شــعار ســال، کالای ایرانــی خریــد کننــد و حتــی در تبلیغاتشــان مــی گوینــد « ایرانــی، کالای ایرانــی بخــر» اما همین افراد، متأســفانه فقط از شــعار ســال بهــره برداری مــی نماینــد، امــا از تغییــر و تحــول در زندگیشــان چیــزی مشــاهده نمــی شــود و همچنــان در دفاتــر و مغازه هایشــان اجنــاس خارجــی مشــاهده مــی شــود یعنــی همــان افــراد خریــدار کالاهــای تولیــد خارجــی هســتند. بنابرایــن تــا ایــن زمــان هنــوز انقلابــی در راســتای فرهنــگ حمایــت از کالای ایرانــی بــه چشــم نمــی خــورد. در ایــن میــان بــه نظــر مــی رســد مــردم نیــز هنــوز ایــن شــعار را جــدی نگرفتــه انــد و بــه اهمیــت موضــوع پــی نبــرده انــد چــرا کــه در خریدهــای مــردم هــم انــواع اجنــاس خارجــی بــه وضــوح قابــل مشــاهده اســت و خیلــی مــردم بــرای خریــد، کالای ایرانــی را در اولویــت قــرار نمــی دهنــد و همچنــان بــه وســایل مــورد نیازشــان دقــت مــی کننــد نــه بــه ایرانــی بــودن یــا خارجــی بــودن کالا و جنــس خارجــی را در ســبد خرید شــان مهمــان مــی کننــد.
آنچــه کــه مســلم اســت احتیــاج جامعه بــه ایجاد یــک تحول و انقــلاب در فرهنــگ خریــد، و نهادینه شــدن حمایــت از کالای ایرانــی اســت یعنــی هــر ایرانــی بــا غیــرت ســمت و ســوی خریــدش را بــه طــرف کالای ایرانــی ســوق دهــد و خریــد و اســتفاده از کالای خارجــی را بــر خــود حــرام بدانــد.
ایــن انقــلاب در فرهنــگ خریــد، نیــاز بــه یــک عــزم ملــی دارد و حرکــت آن عــزم بایــد بدیــن صــورت باشــد کــه از مراجــع تقلیــد و مســئولین گرفتــه تــا عمــوم مــردم بــا یــک همدلی و همزبانــی راســخ در راســتای حمایــت از کالای ایرانــی در یــک اقــدام و عمــل ویــژه ، همــه فقــط کالای ایرانــی خریــد نمــوده و خریــد هر گونــه کالای خارجــی را ممنــوع بداننــد و ایــن گونــه اســت کــه مــی توانیــم ایرانــی آبــاد و مســتقل داشــته و کمــر دشــمنان داخلــی و خارجــی را کــه نمــی تواننــد پیشــرفت ایــران و ایرانــی و آبادانــی ایــن ســر زمین را ببیننــد و از ضعف و ناتوانــی تولید کننــده داخلــی و کارگــر ایرانــی شــاد مــی شــوند را خــاک کنیــم. پــس در یــک کام، در یــک عهــد و پیمــان ملــی بــا عزمــی اســتوار فقــط مــی گوئیــم ایرانــی، ایرانــی بخر.
7141/6026/


گروه های زیر مجموعه فرهنگی هنری

دین و اندیشه
دین و اندیشه

آخرین اخبار

پسر شیروانی، مادرش را به قتل رساند
فرمانده انتظامی شیروان از قتل مادر توسط پسر در این شهرستان خبر داد.
ذکری که از مال دنیا بی نیازتان می کند
آقا جان کار من بسته شده و به هر کاری که متوجه می شوم و دست میزنم، سودی نمی کنم و به هر حاجتی رو می آورم آن حاجتم روا نمی شود، چه کنم؟!
افشاگری «لیلا اوتادی» درباره حواشی بازیگران زن یک سریال جنجالی
لیلا اوتادی بازیگر سینما و تلویزیون درباره حواشی به وجود آمده درباره مجموعه «۱۳ شمالی» توضیحاتی را مطرح کرد.
پربرف ترین روستای دنیا- عکس
روستای شیراکاوا در ژاپن بدلیل قرار گرفتن در شرایط خاص آب و هوایی پر برف‌ترین نقطه قابل سکونت در جهان است. میزان بارش برف در این دهکده سالانه ۱۰و نیم متر است.
رمز‌های موفقیت در کنکور
کنکور یکی از آزمون‌های مهم زندگی هر فرد و جزو خاطرات فراموش نشدنی زندگی ماست.
دلایل بروز افسردگی در کودکان + نشانه‌ها و راهکار‌های درمانی
محتشمی گفت: ناامیدی، خشم، درماندگی، اضطراب، نوسانات خلقی، احساس گناه و غمگین بودن از نشانه‌های عاطفی در کودکان است.
شایع‌ترین بیماری قلبی در ایران را بشناسید
رئیس اولین کنگره توانبخشی قلبی، عروقی و ریوی درباره شایع‌ترین انواع بیماری‌های قلبی در دنیا و ایران و عوارض این ناهنجاری‌ها توضیح داد.
چه عواملی باعث ریزش مو می‌شوند؟
شایع ترین علت ریزش مو در زنان و مردان شرایطی است به نام " آلوپسی آندروژنیک" که با نام " طاسی با الگوی مردانه" شناخته می‌شود .
ارتباط مستقیم بین کم‌خوابی و افزایش خطر ابتلا به برخی بیماری‌ها
یک متخصص داخلی بیان کرد: فعالیت صبح و خواب با کیفیت با کاهش خطر ابتلا به دیابت نوع ۲ ارتباط دارد.
ترکیه: آمریکا برای خروج از سوریه با ما هماهنگ شود
ریاست جمهوری ترکیه اعلام کرد خروج نیروهای آمریکایی از شمال سوریه باید با هماهنگی نیروهای مسلح ترکیه صورت بگیرد.

پر بازدید ترین اخبار امروز

دوچرخه‌های خودران جای تاکسی‌های اینترنتی را می‌گیرند
به نظر می‌رسد که شرکت اوبر تصمیم گرفته است دوچرخه و اسکوترهای خودران را نیز وارد ناوگان حمل و نقل خود کند.
خصلتی که خداوند آن را دوست دارد
حدیث امام صادق (ع) درباره میانه روی را در اینجا بخوانید.
شکست بارسلونای بدون مسی در کوپا دل ری
بارسلونا در غیاب ستاره‌اش در دیدار رفت مرحله یک چهارم نهایی کوپا دل ری مغلوب سویا شد.
مرضیه هاشمی از زندان آمریکا آزاد شد
فیلم‌های تلویزیون در اولین هفته بهمن ماه
مجریان رابط بین مردم و صداوسیما
مطهری: آیا آیت‌الله منتظری از تاریخ انقلاب حذف‌شدنی است؟
اظهارنظر اهالی رسانه‌ درباره استعفای معاون مطبوعاتی
پخش آخرین فیلم از کارگردان «پیشگویی‌های مرد شاپرکی»
تجمع اعتراضی برای مرضیه هاشمی برگزار شد
مردم به کدام برنامه‌های تلویزیونی رأی دادند؟
محمدرضا غفاری مقابل دوربین برادران محمودی
واکنش فریدون جیرانی به حواشی «نهنگ آبی» + ویدئو